др Никола Шуменковић
Дом за децу и лица ометена у развоју-Стамница