др Никола Шуменковић
Дом за децу и лица ометена у развоју-Стамница

   ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

 

Задатак техничке службе заснива се на обезбеђивању и одржавању континуитета нормалног функционисања свих постојећих виталних структура Дома са тенденцијама ка побољшању смештаја, хигијенских санитарних услова и техничке исправности и оспособљености објеката за несметано коришћење истих од стране корисника и запослених.

 Техничка служба броји 27 радника и стара се о исправности свих погона и објеката.

Техничка служба обједињује више самосталних, основних јединица и то: електро одржавање, столарска радионица, водовод и канализација, котларница, спремач на одржавању круга, кројачка радионица, возни парк.

 

 

Свака јединица чини засебни део службе које су међусобно повезане.

 

 

У недостатку послова из своје струке радници техничке службе обављају и друге послове у оквиру одржавања.

-Столарска радионица израђује нову опрему, столари одговарају за инвентар и другу имовину, раде на одржавању опреме и објеката у Дому

-Електричар брине о исправности свих електро инсталација и уређаја у Дому, учествује у ремонту машина и уређаја у Дому, брине о спровођењу мере заштите радника и корисника од електричне струје

-Водоинсталатер ради на одржавању целокупне водоводне и канализационе мреже у Дому

-Возач обавља послове вожње за потребе Дома, одржава возни парк како би возила била у возном стању

-Ложач парних котлова одржава нормалан рад свих парних котлова, парног грејања и предузима мере да сви настали кварови буду отклоњени

-Кројачка радионица врши шивење и крпљење веша за потребе Дома

-Спремачи на одржавању круга врше чишћење, кошење и одржавање круга Дома