др Никола Шуменковић
Дом за децу и лица ометена у развоју-Стамница

Дом за децу и лица ометена у развоју "Др Никола Шуменковић" - Стамница

12300 Петровац на Млави

Република Србија


 

ПИБ: 101589921

МБ: 07200226

Шифра делатности: 085313

Текући рачун: 840-352667-09


 

Тел: (+381) 12 358042

Факс: (+381) 12 358116