др Никола Шуменковић
Дом за децу и лица ометена у развоју-Стамница

  СОЦИЈАЛНИ РАД И САРАДЊА

 

   Службу социјалног рада чине два социјална радника распоређена у у радну јединицу за децу и омладину и радну јединицу за одрасла и стара лица.

  Рад социјалних радника заснива се на Закону о социјалној заштити, Статуту Дома и Правилницима, налозима директора и руководиоца радне јединице.

  Социјални радници воде Законом прописану евиденцију и документацију: матичну књигу, досије корисника, лични лист и лист праћења, дневник рада, књигу посета, књигу пакета и др.

   - Врше пријем посета корисника од стране родитеља и родбине и организују њихов одлазак у породицу на одређено време. Дају потребне писмене и усмене информације родитељима корисника, достављају потврде у циљу остваривања одређених права и сл.

   - Учествују у организовању родитељских састанака и састанака Актива родитеља / Родитељски одбор

   - Учествују у организацији слободних активности корисника: рекреативних излета, културних, спортских, музичких и других манифестација

   - Учествују у припреми прослава, програма, извештаја и статистичких извештаја о раду Дома у делу социјалне заштите

  Социјални радници су чланови колегијума, стручног тима, комисије за пријем и отпуст корисника, пишу план и програм рада за текућу годину и извештај о раду за протеклу годину.

   Рад са корисницима одвија се у делу адаптације на услове смештаја и усвајање режима дана, како ново примљених корисника, тако и корисника који се теже адаптирају, иницирају, заказују и прате контакт корисника са сродницима, раде на расподели џепарца и др.

   Ово је само део послова и радних задатака које извршавају социјални радници Дома, а све у интересу корисника.